Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

2015 - 2016

Dit seizoen zijn "Lijnen van licht" en "Richtingwijzers", spotlights op ons zelf en onze levensweg, de inspiratiebronnen voor de vieringen.

In de vieringenlijst zijn voor iedere viering inhoudelijke suggesties aangegeven. Uiteraard is iedere voorbereidingsgroep vrij deze te volgen dan wel een eigen inhoud aan een viering te geven. De vieringen leveren bijzondere momenten te midden van alles wat we doen. Hier is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en vinden wij woorden van wijsheid. Soms luisteren we daarbij naar muziek of zingen we daarover. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

Hieronder een overzicht van de vieringen die in 2015 - 2016 al hebben plaatsgevonden. Klik op de datum van de viering voor een terugblik op de viering zelf.

6   september 2015 - Compassie Wat betekent het om compassievol in het leven te staan? Om mededogen te ervaren van anderen, om mededogend te zijn naar jezelf, naar anderen, ja zelfs naar je vijand? Een bekend gezegde is: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet". Karen Armstrong ontdekte dat dit gezegde een van de belangrijkste kernwaarden is in elke wereldgodsdienst. Op grond daarvan nam zij het initiatief tot het "Handvest voor Compassie". Daarin pleit zij voor compassie als leidraad voor al ons handelen. Compassie als je kompas, zogezegd.

4   oktober 2015 - Denkend aan gerechtigheid We staan stil bij het verhaal van Zacheüs zoals dit door Hans Bouma onder woorden is gebracht en lezen de woorden van gerechtigheid zoals deze te vinden zijn in psalm 85. Op een heel andere manier komt het thema naar voren in het verhaal over Michaël en de twijfelende kluizenaar. In een verhaal van Toon Tellegen tenslotte komt het thema subtiel en speels aan de orde.

 1   november 2015 - Troost   Deze viering heeft als onderwerp ‘Troost’. Soms lopen mensen liever een straatje om, als ze iemand zien die verdriet heeft om een verlies, om ziekte, om tegenslag. Vaak gebeurt dat uit verlegenheid, uit angst ‘met je mond vol tanden’ te staan. Troosten is een kunst en in de viering gaan we in op de vraag hoe je die kunst kunt leren. Wij gaan voor anker bij twee Bijbelteksten, Psalm 104 en het verhaal uit het evangelie over Rachel die ontroostbaar is, ‘omdat haar zonen niet meer zijn’. Ook laten wij ons inspireren door Joodse gebruiken en gedachten rond dood, verlies en troost. In deze novemberviering worden, zoals de Oecumenische Basisgemeente dat elk jaar doet, de mensen herdacht die sinds het begin van onze gemeente overleden zijn. Wij noemen de namen van mensen uit ons midden, die overleden zijn. Wij steken een kaars voor hen aan, een licht van nu over de mensen van voorbij.

6 december 2015 - Niet weten  Het thema “niet weten” is een intrigerend, maar ook lastig onderwerp. Want wat weten we van “niet weten”? In de vieringenlijst is dit het vierde thema in het kader van het thema “Lijnen van licht”, na compassie, gerechtigheid en troost. Blijkbaar wordt “niet weten” met deze onderwerpen op één lijn gesteld en moet “niet weten” dus als iets goeds worden gezien. Maar waarom is “niet weten” goed?

Heel ons handelen als mens is er immers op gericht om juist meer te willen weten. Niet weten is
meestal een drijfveer om juist meer te willen weten. Altijd zijn we bezig om uit te vinden hoe iets nu precies zit. In de toelichting bij de viering wordt ook gewezen op “niet willen weten”, wat kennelijk als iets slechts wordt beschouwd. Maar waarom is “niet weten” goed en “niet willen weten” fout? En heb je soms niet “niet willen weten” nodig als een vorm van zelfbescherming? Je kunt nu eenmaal niet alle problemen van de wereld op je nek nemen. Kortom, een thema dat veel vragen oproept en voor de voorbereidingsgroep dus een flinke uitdaging vormde. In de viering zullen we onze bevindingen met jullie delen. 

Kerstviering 2015 - de kracht van kwetsbaarheid Er is een wonderlijke paradox in onze samenleving. Aan de ene kant worden we gestimuleerd om maatschappelijke status te verwerven door invloed, aanzien, prestaties, macht en bezit. Aan de andere kant worden we regelmatig geconfronteerd met onze kwetsbaarheid, machteloosheid en afhankelijkheid: persoonlijk en, recent, als samenleving met aanslagen en dreiging.

Op Kerstavond denken wij aan een kwetsbaar Kind in een voederbak met onaanzienlijke herders op kraambezoek in een maatschappij die gebukt gaat onder een bezetting vol geweld. Een Kind dat als een licht schijnt in de duisternis… (Joh. 1:5). Wat betekent die kwetsbaarheid voor ons?
Kwetsbaarheid is geen teken van zwakte. Het kan een basis zijn van kracht, die ons behoedt voor een slachtofferrol. Wij zijn immers, net als dit Kind, zelf ook kinderen van God!

7 februari 2016 - Vergeving Het is onvermijdelijk. Ieder van ons is weleens gekwetst op een manier die ons diep heeft geraakt. Het leven gaat daarna verder, maar het is net alsof er iets is beschadigd dat niet gemakkelijk meer heelt. Het steekt op onverwachte momenten de kop op. Je raakt het niet kwijt….
Het is ook onvermijdelijk dat ieder van ons weleens iemand heeft gekwetst op een manier die de
ander diep heeft geraakt. We hebben dat zo niet bedoeld, vinden we. Maar zo is het kennelijk wel
overgekomen. En sindsdien staat het tussen ons in. We gaan elkaar uit de weg. En zo wordt het nooit meer wat het was.
In deze viering gaat het om vergeven en om vergeving vragen. Alleen….. hoe doe je dat? Er kan veel zijn gezegd en ervaren dat ons ervan weerhoudt, maar waarom zouden we het geen kans geven?

6 maart 2016 - Authenticiteit Ken je mij, wie ken je dan? Dit lied van Huub Oosterhuis hielp ons bij het thema “Authenticiteit” .
Wie ben ik nu eigenlijk? Wie of wat is dat diepste zelf in ieder van ons verborgen? Ieder denkt daar natuurlijk zelf over na. Maar wie weet kunnen we elkaar daarbij helpen en inspireren. Een uitdaging. Toch?!

25 maart 2016 - De zeven kruiswoorden van Jezus
We herdenken op Goede Vrijdag dat Jezus stierf door de kruisdood, na veroordeling door de
Romeinen op aanmoediging van Schriftgeleerden. Dit omdat hij hun op dogma’s gebaseerde
waarheid verving door een handelend optreden uit liefde. Hij wilde niet wijken voor de machten,
die hem als een bedreiging ervoeren voor hun zekerheden en hun positie. Zijn zeven woorden die
hij sprak aan het kruis getuigen van de diepte van zijn lijden maar ook van zijn liefde. Ze zijn te
vertalen naar de actualiteit van ons bestaan; van de mensheid die op weg is.

26 maart 2016 - Pasen; op weg naar de nieuwe mens?
Volgens ons bekende geloofsuitspraken is Jezus opgestaan uit het graf: hij leeft en wie in hem
gelooft leeft met hem voort. En inderdaad, door zijn boodschap te ontdoen van alle door anderen
toegevoegde leerstellingen komen we tot een krachtig voorbeeld van een liefdevol mens. Voor ons
een houvast en een anker, gegeven om door te gaan. Maar kunnen we er iets mee? Zijn er tekenen dat er een nieuwe mens ontstaat? We leven immers in een kapotte wereld vol met ruïnes,
liefdeloosheid, geweld, honger, ontheemden. En toch….!

1 mei 2016 - Over vreugde
Deze viering gaat over ‘Vreugde’ en is de vijfde in een serie ‘Richtingwijzers’. Wij leven op een aarde die goed is, er is reden genoeg om verheugd te zijn. Tegelijk zijn er redenen genoeg om de lach op je lippen te laten besterven. Kijk maar in de krant, kijk maar naar het journaal, kijk in je eigen omgeving, in je eigen leven. En toch. Daarover gaat deze viering. Een richtingwijzer naar vreugde in een wereld waar veel bordjes de andere kant op wijzen. Een ding is zeker: bij het voorbereiden van de viering hebben we veel plezier gehad. En dat wensen we jullie ook!

14 mei - Pinksteren
In de Pinksterviering hebben we als gasten: SAFFRAAN. "Saffraan neemt mensen mee op een magische reis door de wereld van frame-drums. Door subtiele aanraking, ritme, rituelen en klank worden frequenties doorgegeven met een rijke schakering aan boventonen. Het ritme van de framedrum brengt een trilling voort die raakt aan intuïtie en een dieper weten. Het herinnert aan de verbinding met je innerlijk, met het natuurlijke ritme van het leven en de natuur. Framedrums behoren tot één van de oudste instrumenten en werden binnen de eerste natuurreligies vooral door vrouwen bespeeld. Toeschouwers worden al snel deelgenoot in een gezamenlijke ritmische reis, nu weer eens meditatief, dan weer swingend van karakter."
 

3 juli 2016 - Fotografeer je geloof
We vragen jullie om op die dag een foto mee te nemen die iets van je geloof illustreert.
Je kunt “fotografeer je geloof” ruim opvatten. Een zelfgemaakte foto of een foto geknipt uit een tijdschrift, krant of kalender, alles is goed. De voorbereidingsgroep zorgt voor een raamwerk, de uiteindelijke inhoud maken we tijdens de viering zelf.