Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

2016 - 2017

We beginnen de maandelijkse vieringen in het seizoen 2016-2017 met een aantal vieringen rond het thema Ontmoeting: ontmoeting met Micha, een dwarse dromer; ontmoetingen over de grens; ontmoeting met het Aramese Onze Vader; ontmoeting met wijsheid uit de woestijn; ontmoeting met engelen.

Vanaf februari is het hoofdthema Tijd: tijd als gave; tijd voor de stilte van het licht; tijd voor rituelen; tijd van bewaren en weggooien, loslaten en vasthouden; tijd van voortleven; tijd voor de juiste toon. Wisselende voorbereidingsgroepen geven verdere invulling aan deze thema’s.

Hieronder een overzicht van de vieringen die in 2016 - 2017 hebben plaatsgevonden. Klik op de datum van de viering voor een terugblik op de viering zelf.


2 juli 2017 - "Tijd voor de juiste toon"

Het woord “toon” kan nogal wat betekenissen hebben. Het is een begrip dat in de muziek wordt gebruikt: toonhoogte, zuiverheid van de toon, toonsoorten, atonaliteit d.w.z. niet altijd fijn klinkende toonverhoudingen. Als we meerdere tonen horen kan dat een harmonieuze klank opleveren, maar ook een vervelende samenklank. In deze viering willen we dat laten horen, maar ook ingaan op andere betekenissen van het woord “toon”. Die gaan over hoe wij in het leven staan, ieder voor zich of samen met anderen. Hoe vaak slaan we een te hoge toon aan? Hoe vaak blazen we te hoog van de toren? Het is een levenskunst om in harmonie, met onszelf en de anderen om te gaan; liefdevol en met respect. Het is een zoeken naar de juiste toon en taal van mensen. In deze viering worden liederen gezongen die bij de voorbereiders iets teweeg brengen. Op juiste toon zal het koor ze proberen over te brengen.

3 juni 2017 - " Pinksteren is het niet zomaar!"

Pinksteren is het niet zomaar; Pinksteren brengt je bij de vraag: Waar droomde ik ooit van in mijn leven en wat hield die droom tegen? En: wie of wat heeft mij eigenlijk geïnspireerd en wie kon ik zelf inspireren?

7 mei 2017 - "Tijd van bewaren en weggooien, loslaten en vasthouden"

Eens goed opruimen in je huis kan ook figuurlijk een opgeruimd gevoel geven. We worden er soms niet goed van, al die spullen die je in de loop van je leven verzamelt en bewaart… Dan kan
weggooien of weggeven een hele goede optie zijn.. Maar we zijn niet bij elkaar om huishoudtips te geven, in deze viering ligt de focus toch op de meer immateriële zaken. Loslaten is lang niet altijd
een keuze, maar vaak ook een feit waar je mee moet leren leven. En als je er dan voor kiest, wat laat je dan los ? Wat heb je nodig om te kunnen loslaten? En, zeker zo belangrijk: wat wil je bewaren of vasthouden?

15 april 2017 - “Paas zaterdag”

Centraal staan de drie verhalen die de grond vormen van de Joodse en christelijke traditie: schepping, uittocht, opstanding. Schepping: van het donker naar het licht voor de wereld. Uittocht: van slavernij naar vrijheid voor een volk. Opstanding: van dood naar leven voor mensen. Deze verhalen worden gelezen en verbonden met ons leven in deze wereld en deze tijd. Rituelen helpen ons om het oude af te leggen en de stap te wagen naar het nieuwe. De liturgie van de paasnacht geeft een ritueel aan ons mee: het is donker, wij ontsteken licht, aan het paasvuur en aan elkaar, er is een nieuwe situatie ontstaan, van licht en uitzicht, nieuwe hoop. De viering eindigt met een toost op het nieuwe begin.

14 april 2017 - “Goede vrijdag”

De vieringen rond Pasen hebben van oudsher een ingetogen, meditatief karakter.  In het eerste deel van de viering staan wij stil bij het laatste avondmaal. Dat was allereerst een pesachmaal, een maaltijd waarop wordt gevierd dat ooit het volk Israël wegtrok uit de slavernij en dat wij geroepen zijn om alles wat ons bindt, wat ons gevangen houdt,  achter ons te laten. Op tafel staan de symbolen die horen bij de sedermaaltijd. In het tweede deel van de viering wordt het lijdensverhaal gelezen. Dit verhaal wordt verbonden met de wereld en de tijd waarin wij leven. Kaarsen doven, er worden bloemen bij het kruis gelegd. De viering eindigt in stilte. 

5 maart 2017 - “De stilte van het licht”

Eerst twijfel je er aan of je bij zo’n thema wel woorden of beelden kunt vinden. Maar toen wij tweeën  bij elkaar kwamen, hadden we zoveel dat we moesten kiezen. Het LICHT (of hoe dat heet) ging met ons aan de praat. We willen dat graag met jullie delen. 

5 februari 2017 - Tijd als gave

De bekende tekst van Prediker over de tijd: “Er is een tijd van ….”, hebben we als vertrekpunt gekozen in het denken over tijd. “Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel”.
Welke betekenis heeft dit voor ons? Hoe gaan wij om met de tijd, in onze tijd? Waar maken wij tijd voor? En hoe gaan wij om met de snelheid van de huidige tijd, hoe houden wij ons staande met alle snelle veranderingen? Kunnen we het allemaal nog bijbenen? Hebben we iets met al die snelheid, vinden we er voordelen in, of zoeken we meer naar langzaam-aan en rustig-aan?
Een heleboel vragen, waar geen antwoord op komt in de viering, dat niet, maar wel een boeiend onderwerp om over na te denken en mee bezig te zijn.

24 december 2016 - Ontmoeting met engelen

Het thema van deze kerstviering is engelen. Engelen – beschermend, waarschuwend of strijdend.
Vaak vluchtig of vliegend, ongrijpbaar. We kennen ze van schilderijen en zingen over ze, vooral in
kerstliederen. Ook in de verhalen van Jezus’ geboorte zijn ze nadrukkelijk aanwezig: ze brengen
vreugde. Engelen boodschappers van God? Engelen: wie of wat zijn zeac? Engelen ver weg of dichtbij?

4 december 2016 - Ontmoeting met wijsheid uit de woestijn

Maak kennis met de woestijnvaders, in de viering van december! Rond 300 na Christus trokken jonge mensen de woestijn van Egypte in. Dat was de start van een spirituele beweging die ons, 1600 jaar later, opnieuw kan inspireren. Wie waren die mensen en wat wilden zij? Waarom de woestijn, wat heb je daar allemaal wel, en niet? In een interview vertelt een van de woestijnvaders meer over hun gedachten en werken. Verder maken jullie kennis met Mozes de Donkere en Syncletica, die iets tegen complimentjes heeft. Syncletica, inderdaad, er waren ook vrouwen die de keuze voor de woestijn maakten.

6 november 2016 - Ontmoeting met het Aramees Jezusgebed 

In deze viering gaat het over bidden en dan vooral over het gebed dat Jezus zelf ons geleerd zou
hebben. In de christelijke kerken is dit gebed overgeleverd als het Onze Vader, dat in een aantal
varianten bestaat, maar grotendeels gebaseerd is op de versie uit het Mattheus-evangelie.
Bram Moerland heeft van dit gebed een eigentijdse hertaling gemaakt, met een gnostische inslag.
Deze versie van het Jezusgebed spreekt in deze tijd veel meer mensen aan dan het aloude Onze
Vader.
In deze viering gaan we in op de bron en de verschillen tussen deze twee versies.
Tevens staan we, zoals gebruikelijk in de novemberviering, stil bij de overledenen van onze
Oecumenische Basisgemeente.

2 oktober 2016 - Ontmoetingen over de grens  

In deze viering gaat het over de verschillende soorten grenzen, die er bestaan. Zo zijn er grenzen die scheidingslijnen vormen tussen landen. Ook in figuurlijke zin zijn er grenzen. Het woord grens of begrenzing wordt bijvoorbeeld in uitdrukkingen gebruikt om (psychologische) beperkingen aan te duiden.

In de bijbel staan veel verhalen over mensen die over landsgrenzen heengaan, bijv. het verhaal
over Ruth uit het land Moab die naar het land van Juda gaat.
Wanneer je de grens van een land oversteekt, ben je een vreemde in het andere land, bijvoorbeeld wanneer wij op vakantie gaan naar Duitsland, China of Afrika. Wanneer mensen vluchten voor geweld of geloofsvervolging gaan ze ook de grens over en trekken zij weg naar een veilig land. Momenteel zijn er 60 miljoen mensen op de vlucht. Hoe gaan wij om met die mensen die Nederland of Europa binnen komen? Welke begrenzingen leggen wij hen op?

4   september 2016 - Ontmoeting met de profeet Micha, een dwarse dromer 

Op deze eerste viering van het nieuwe seizoen staat de profeet Micha centraal. Micha was geen gemakkelijk mens. Hij leefde in de achtste eeuw voor Christus, in een tijd met veel verandering. De traditionele samenleving van kleine gemeenschappen was aan het verdwijnen. Niet langer werd er alleen voor eigen consumptie geproduceerd. De markt en het marktdenken deden hun intrede, met als gevolg een toenemende tweedeling. Sommigen werden (schat)rijk, anderen werden steeds armer. Micha gaat flink tekeer tegen de elite en de machthebbers in het land: `Wee hen die akker aan akker rijgen’. Dat werd hem niet in dank afgenomen: `hou op met dat geklaag en geprofeteer’ en `weg met die dwarsligger’. Micha laat zich daardoor niet afstoppen. Maar Micha is ook een dromer en visionair met teksten die de eeuwen hebben doorstaan: `eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan’ en `dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzer en hun speren tot snoeimessen’ en `geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is’. Micha is echter geen dagdromer, hij blijft niet hangen in mooie toekomstbeelden, maar geeft ook aan hoe die bereikt kunnen worden: `niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God’.