Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

2018 - 2019

De vieringen in dit najaar gaan over het thema Aarde. Een veelomvattend en indringend thema
gezien alle zorgen over ons klimaat, milieuvervuiling en voortdurende conflicten. Een thema dat
vraagt om bezinning en actie. Hoe gaan we om met de aan ons gegeven Aarde als woonplaats en hoe kunnen we daar in vrede samenwonen? 

 

Thema: Aarde

2 september 2018

Verantwoordelijk voor de aarde

Wij, mensen zijn verantwoordelijk voor de aarde. Dat is een collectieve verantwoordelijkheid. Zo lang
we nog met weinigen in getal waren en redelijk primitief leefden, was die verantwoordelijkheid goed
te dragen. Althans dat zou je denken. Maar ook toen namen de mensen het al te licht op. Jesaja
waarschuwde dat de aarde werd verwaarloosd. Hij riep op tot een andere levenswandel. Hij verweet
de mensen verwerpelijk gedrag. Maar de tijd schreed voort en wij groeiden in getal en welvaart. En
dat heeft onze verantwoordelijkheid drastisch aangescherpt. Geleidelijk dringt nu wereldwijd het
besef door dat er iets moet gebeuren. Maar is het genoeg? Vaclav Havel zegt: we moeten erkennen
dat we verbonden zijn met de wereld als geheel en met de Eeuwigheid. De kunst dus van het
onmogelijke beoefenen. Wat zou Jesaja er van vinden? Hij zou wellicht veel verwijten uiten, maar
met geloof in de mensheid ook bemoedigende teksten schrijven. Kortom hij zou de hoop niet laten
varen.

7 oktober 2018

Kijken of wegkijken

Dagelijks komt het wereldnieuws in beelden en woorden over ons heen. De wereld is een dorp geworden. Soms heb je misschien de neiging weg te kijken van te veel verdriet, te veel geweld.
Daarover gaat de viering van oktober: kijken, wegkijken en zien. De wereld waarin wij leven is groter geworden dan die waarin Jezus rondliep. Hij vertelt het verhaal over de man die langs de kant van de weg ligt en uiteindelijk wordt geholpen door een Samaritaan. In onze wereld liggen er honderdduizenden mensen langs de kant van de weg. Daarvan wegkijken is een optie. Zien, bewogen worden en in actie komen is een andere optie. En weten: je bent niet alleen.

4 november 2018

Aarde en hoop

In het bijbelboek Genesis wordt de mens geschapen naar Gods beeld. In onze tijd zijn we op een punt  aangekomen dat sommigen de mens zien als vernietiger van de aarde. Kunnen we nog voorkomen dat klimaatverandering onbeheersbaar en onomkeerbaar wordt?
Mensen zijn niet alleen bezig met het vernietigen van natuur, maar ook met het scheppen of herscheppen ervan. Kijk naar de inspirerende en waardevolle ideeën en ontwikkelingen die er leven.
Dit biedt ons zeker hoop en spoort ons aan om mee te doen.

Herdenken

In deze viering herdenken we de basisleden die sinds de oprichting van onze basisgemeente zijn overleden. We steken kaarsjes aan en noemen hun namen.

2 december 2018

Het lied van de aarde

  • Wij leven in een wereld volop in beroering. Zijn vrede, veiligheid en bestaanszekerheid in gedrang? Grote vluchtelingenstromen wijzen erop, dat in vele delen van de wereld menselijk bestaan in de knel is.
  • Wat is onze betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij al deze problematieken? Willen wij er echt naar kijken, zien wat er gebeurt en kunnen we iets doen?
  • Jezus zelf raakt de kern onovertroffen. In de plaats van de theoretische, lievige vraag: ‘Wie is mijn naaste?’ zet hij radicaal deze vraag in het centrum: ‘Van wie ben ik de naaste geweest?’ Dat is niet naïef en lief, maar praktisch en onvrijblijvend.

24 december 2018 Kerst

Vrede op Aarde

  • Met Kerst staat de hemel wijd open voor al het licht dat naar de aarde komt.
  • God in den Hoge of op Aarde?
  • Zal ooit de hemel de aarde ontmoeten?
  • Ga tot de einde der aarde, daar zal liefde zijn.

6 januari 2019

Nieuwjaarsbijeenkomst

 

Thema: Geloven in de geest van ....

3 februari 2019

Viktor Frankl

We hebben in de huiskamergroep het boek “De Zin van het Bestaan ” van Viktor Frankl gelezen. Frankl was een bekend psychiater en psychotherapeut, die net als Freud en Adler in Wenen werkte. In 1942 toen hij 37 jaar oud was, werd hij op transport gesteld naar het concentratiekamp Theresienstadt. Via andere kampen kwam hij uiteindelijk terecht in een kamp, waar hij in 1945 door Amerikaanse troepen werd bevrijd. Volgens Frankl kan de mens één ding niet worden ontnomen: de allerlaatste menselijke vrijheid-de keuze onder alle omstandigheden zijn eigen houding te bepalen, zijn eigen weg te kiezen.
Vier begrippen staan bij Frankl centraal: Vrijheid, Verantwoordelijkheid , (Wil tot) Betekenis en Lijden. In de viering zal op deze 4 begrippen worden ingegaan.

3 maart 2019

Meester Eckhart

We ontmoeten zondag 3 maart de middeleeuwse mysticus meester Eckhart (13e eeuw). Wat heeft hij ons te zeggen? Hoe kunnen we zijn visie in ons leven ervaren of een plaats geven? Als leidraad enkele kernwoorden van zijn leer over de eenheid met God: God in ons. De weg naar die ontmoeting of bewustwording is de weg van de ont-beelding ( het wissen van de godsbeelden ) en ont-woording.
In de leegte die dan bereikt wordt is God al aanwezig. God is in onze oergrond (diepste zelf) en wordt er steeds opnieuw geboren. Eckhart drukt het zelfs zo scherp uit: God is niets (de geheel Andere). Hij bedoelt daarmee: niet in onze beelden en begrippen te vatten. Om dit te kunnen ervaren moet je je ontvankelijk opstellen zonder invulling van wat dan ook (zonder waarom).
Uiteindelijk mondt dit uit in de zuivere (onzelfzuchtige ) liefde die niets buitensluit! Meister Eckhart kwam in aanvaring met de officiële kerk van die tijd die zijn visie niet goed kon begrijpen. Hij is ook een vertegenwoordiger van een beweging - die steeds meer erkenning kreeg - van de zelfstandig denkende mens die zijn eigen beslissingen kan nemen, zonder in individualisme te vervallen. In die zin is hij ook actueel.

 

19 april 2019 Goede Vrijdag

 

20 april 2019 Stille zaterdag

Met twee meditatieve vieringen, op Goede Vrijdag en op Paaszaterdag, vieren wij Pasen. Zoals gebruikelijk is er in de vieringen rond Pasen veel ruimte voor muziek, symbolen en stilte.


In de eerste viering staan het verhaal van de laatste maaltijd en het lijdensverhaal centraal. Een ‘ooggetuige’ van die laatste maaltijd vertelt hoe het ging. In een grote kring vieren wij vervolgens brood en wijn, met als tafelgebed ‘Gij die weet’. Daarna staan we stil bij het lijdensverhaal en gebruiken daarvoor de lectio divina. Dat is een manier om bewust stil te staan bij een tekst en te luisteren naar wat die tekst jou te zeggen heeft.

In de tweede viering gaat het over de uittocht en het opstandingsverhaal. Hier horen wij hoe Mirjam, de zus van Mozes, de nacht van de uittocht ervaart. Ook bij het opstandingsverhaal staan we met lectio divina meditatief stil bij de tekst.


Opnieuw zorgt onze zanggroep ervoor dat de viering diepte en hoogte krijgt door prachtige paasliederen.

5 mei 2019

Flexibel Geloven

Op Bevrijdingsdag vieren we dat we in vrijheid kunnen samenleven. We wonen gelukkig in een land waarin we godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting kennen. In de viering noemen we een aantal citaten van grote denkers over hun visie op het bestaan van God en staan we stil bij de manieren waarop zij de Eeuwige of het Essentiële onder woorden hebben gebracht.
Verbindende elementen daarbij zijn trouw, zorg, recht doen, onrecht bestrijden, welke te vatten zijn in het woord Liefde!

8 juni 2019 Pinksteren

 

Dwaze moeders/wijze vrouwen

Het thema voor deze viering is ontleend aan de titel van de afscheidsrede van de docent Hebreeuwse
Bijbel/Oude Testament dr. Siebert-Hommes aan de Universiteit van Amsterdam. Deze rede gaat
over Wijsheid en Dwaasheid in de Bijbel. In Mattheüs 25 vinden we het bekende verhaal over de vijf
wijze en vijf dwaze meisjes die een bruidegom met olielampen willen verwelkomen. Vijf nemen extra
olie mee en vijf hebben daar niet aan gedacht. Als de bruidegom later komt hebben de wijze meisjes
nog brandende lampen en de andere meisjes moeten buiten blijven.
Mevrouw Siebert-Hommes heeft dit altijd een mooi verhaal gevonden. Als oudtestamenticus
betrekt ze daarbij met name ook hoofdstuk 9 van het boek Spreuken over “Vrouwe Wijsheid” en
“Vrouwe Dwaasheid”. Tijdens de viering kunnen we kijken naar een icoon van de vijf wijze meisjes.
En we horen ook hoe dit thema te verbinden is met het feest van Pinksteren.

7 juli 2019

Keltisch Christendom

In de Keltische christelijke spiritualiteit staan drie kernwoorden centraal: Presence, de
vanzelfsprekende Aanwezigheid van de Eeuwige, Poetry, de schoonheid van taal, beeld en klank en
Pelgrimage. Naast deze drie P’s is er nog een vierde P: Penitenten, het weten van eigen tekort en het
daarvoor willen boeten. Wat betekenen deze P’s nu voor ons? Wat kunnen we ervan leren? Aan het
begin van de viering oefenen we eerst enkele liederen zodat we daarna alles samen kunnen zingen.