Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

ANBI

Algemeen

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam: Stichting Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

RSIN: 822599855

Adres: Zwolseweg 32, 7315 GM Apeldoorn

Bankrekening: NL17 TRIO 0379 2541 15  t.n.v.  Stichting OBA

Het bestuur bestaat uit:
J. de Haan, voorzitter
A. van den Brink, secretaris/penningmeester
H.E. Boonstra, lid

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de stoffelijke belangen van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn en om in de meest ruime zin de randvoorwaarden te creëren voor het functioneren van de basisgemeente. Zij tracht dit doel te bereiken door het financieel ondersteunen, de zorg voor de huisvesting en al wat het bestuur nuttig oordeelt.

De basisgemeente is een oecumenische christelijke gemeente, geïnspireerd door het Oude en Nieuwe testament, de beweging van Jezus van Nazareth, het leven van de christengemeenten en vernieuwende theologische stromingen door de eeuwen heen.
De basisgemeente wil in oecumenische vieringen, in het delen van brood en wijn, door scholing en toerusting, in maatschappelijk politiek engagement en in onderling pastoraat het gedachtegoed van Jezus verder dragen en zo bijdragen aan een wereld van vrede, gerechtigheid en duurzaamheid.
De basisgemeente wil in een sterk geïndividualiseerde samenleving een gemeenschap vormen waarin mensen elkaar steunen, bemoedigen en uitdagen om kritisch gelovig in de wereld te staan.
Zij wil samenwerken met gelijkgerichte andere groeperingen christenen in en buiten de bestaande kerkgenootschappen. De basisgemeente organiseert maandelijkse vieringen, bijeenkomsten waarin huishoudelijke zaken worden besproken en aan scholing en bezinning wordt gedaan en bevordert onderling pastoraat en communicatie via internet om derden te wijzen op het bestaan van de basisgemeente. De basisgemeente werkt louter met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.

Beleidsplan 2021-2025

Doel en middelen

De Stichting zal ook in komende jaren onveranderd vasthouden aan haar doel: het behartigen van de stoffelijke belangen van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn en het in de meest ruime zin creëren van randvoorwaarden voor het functioneren van de basisgemeente. Jaarlijks wordt aan de leden van de basisgemeente naar draagkracht een bijdrage gevraagd om de uitgaven van de Stichting mogelijk te maken. Daarover legt de Stichting verantwoording af in een basisvergadering die in elk voorjaar wordt gehouden en waarvoor alle leden van de basisgemeente zijn uitgenodigd. De basisgemeente werkt louter met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.

Basisvieringen

Elke eerste zondag van de maand is er een basisviering in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6te Apeldoorn. Deze vieringen staan open voor allen die buiten en binnen de kerken op zoek zijn naar zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en wat hen gaande houdt. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

De werkgroep Jaarthema bereidt elk jaar de thema’s voor die in de vieringen aan de orde komen. De werkgroep stelt vervolgens een jaarschema op waarin alle vieringen staan vermeld. Leden vormen voor elke viering in wisselende samenstelling een voorbereidingsgroep.

Basiskoor

Uit de leden van de basisgemeente is een basiskoor samengesteld dat tijdens de vieringen liederen ten gehore brengt. Het koor zingt in elke viering. De zaterdag voorafgaande aan de viering is er een koorrepetitie en soms zijn er nog een paar extra repetities.

Basisvergaderingen

Elke derde vrijdag in de maand wordt een basisvergadering georganiseerd. Naast huishoudelijke zaken worden hier thema’s besproken die in de actualiteit spelen, zoals godsbeelden en thema’s die gaan over oorlog en vrede, armoede en gerechtigheid. Een werkgroep van basisleden zorgt voor de programmering van de themabesprekingen.

Samenwerking

De basisgemeente wil samenwerken met gelijkgerichte andere groeperingen, christenen in en buiten de bestaande kerkgenootschappen. Ze neemt actief deel aan De Groene Hoed, een samenwerkingsverband van de Regentessekerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn. Dit samenwerkingsverband organiseert activiteiten gericht op zingeving, contact met samenleving en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting. Jaarlijks wordt een programmaboekje uitgebracht,waarin de geplande activiteiten zijn opgenomen.

Communicatie en Publiciteit

Epistel: Voor de basisleden verschijnt maandelijks het blad Epistel. Daarin zijn als vaste items opgenomen de agenda’s en de verslagen van de basisvergaderingen en het jaarschema van de vieringen. Voorts wordt kopij geleverd door de basisleden. Er is een redactie die de zorg heeft voor de maandelijkse opmaak en verschijning.

Digitale Nieuwsbrief: Maandelijks is er voor basisleden en belangstellenden een digitale nieuwsbrief met aankondigingen van de vieringen, basisvergaderingen en bijzondere bijeenkomsten.

Website: De basisgemeente heeft een website waarin voor belangstellenden is te vinden wie we zijn en wat we doen. Zowel nieuwsbrief als website worden door de werkgroep Zichtbaarheid verzorgd.

Basismail: Er is onderlinge communicatie en berichtgeving via een besloten mailgroep.

Coördinatiegroep

Iedereen kan evenveel inbrengen voor het levend houden van de basisgemeente. Er is voor de inhoud van alle activiteiten geen bestuur dat eindverantwoordelijkheid draagt. Wel is er een coördinatiegroep die een coördinerende rol heeft bij alle activiteiten en de agenda voor de basisvergaderingen voorbereidt.

Basisgemeente die gaande blijft en voortbeweegt

In dit beleidsplan zijn meerdere werkgroepen genoemd. Hun activiteiten zijn een illustratie voor de de brede betrokkenheid van de leden. Deze betrokkenheid is het fundament onder de basisgemeente.

Verslag activiteiten 2020

Algemeen

Door de Coronacrisis werden de geplande activiteiten in 2020 drastisch verstoord. Vanaf medio maart was alles anders. Vieringen in de Doopsgezinde Kerk werden stopgezet en ook basisvergaderingen werden geannuleerd. Gelukkig was er veel vindingrijkheid bij de coördinatiegroep en dewerkgroepen om de onderlinge verbondenheid vast te houden. Digitale vieringen waren in het begin alleen opgenomen geluidsopnamen. Naderhand werden dit opnamen met beeld en geluid. In dit verslag een korte opsomming:

Basisvieringen

Hoofdthema in het voorjaar: Het mysterie van ons bestaan

In de Doopsgezinde kerk: 5 januari, Nieuwjaarsbijeenkomst
In de Doopsgezinde kerk: 2 februari, Treffen religie en poëzie elkaar
In de Doopsgezinde kerk: 1 maart, Kunst en Religie
Digitale viering/overweging:3 en 10 mei, Het mysterie van de ontmoeting
Digitale viering: 30 mei, Pinksteren, Het mysterie van het heilig vuur
Zomerviering/tuinbijeenkomst in Wichmond: 2 augustus, Brood voor onderweg

Hoofdthema in het najaar: Verbinding

In de Doopsgezinde kerk: 6 september, Verbinding met de toekomst (max. 30 bezoekers)
In de Doopsgezinde kerk 4 oktober, Verbinding met de dieren (max. 30 bezoekers)
In de Doopsgezinde kerk 1 november, Verbinding met het verleden (max. 30 bezoekers)
Digitale viering: 6 december, Verbinding met het heilige
Digitale viering: 24 december, Kerstviering, Verbinding met het licht

Basiskoor

Het basiskoor kon alleen in de vieringen in februari en maart haar medewerking verlenen. De vieringen in september, oktober en november werd dit op basis van de R.I.V.M. regels nagelaten en werd er gebruik gemaakt van solostemmen.

Basisvergaderingen

Er konden in 2020 slechts 4 basisvergaderingen in de Doopsgezinde kerk worden gehouden. Daarbij kwamen de volgende thema’s aan de orde:

17 januari: Bespreking over het thema Verbinding
21 februari: Bespreking naar aanleiding van de viering over religie en poëzie: de poëzie en muziek van Leonard Cohen nader beschouwd
18 september: Reacties en gedachten bij de Coronapandemie (max. 30 bezoekers)
16 oktober: Institutioneel Racisme (max. 30 bezoekers)
In het voor- en najaar werden digitale ontmoetingen via Zoom gehouden. Deze werden vooral gebruikt om persoonlijke ervaringen te delen in deze bijzondere tijd.

Communicatie en publiciteit

In voor- en najaar werden nog 7 Epistels samengesteld op papier. Bij de lockdown in het voorjaar werd al overgeschakeld op een digitale versie, die in korte tijd maar liefst 10 keer verscheen. Daarnaast waren er bijna maandelijks de digitale nieuwsbrieven. De website kreeg dit jaar voor de leden een extra functie, omdat daar de opnames van de digitale vieringen zijn te vinden.

Jaarstukken 2021

Balans per 31-12-2021
Activa Piano 1,00
Beamer 1,00
Triodos 3.308,83
ASN-rekening 4.181,18
Aandelen Oikocredit 610,87
8.102,88
Passiva Eigen vermogen 8.102,88
Vooruit ontvangen 0,00
Nog te betalen 0,00
8.102,88
Kapitaal- Eigen vermogen op 1 januari 6.456,48
vergelijking Saldo Baten en Lasten 1.647,62
Eigen vermogen op 31 december 8.104,10
Saldo Baten en Lasten 2021
Baten
Bijdragen leden en donaties 6.350,00
Creditrente 0,03
Dividend Oikocredit 0,00
6.350,03
Lasten
Huur 1.470,00
Kosten vieringen 193,13
Kosten vergaderingen 80,79
Piano 80,00
Basiskoor 31,46
Epistel + verzendkosten 0,00
Public relations en website 64,80
Lief & Leed 457,74
Bankkosten 206,61
Administratiekosten 0,00
Gezamenlijke activiteiten 95,28
Diverse algemene kosten 172,60
Steun Herberg 250,00
Solidariteitsfonds 1.600,00
4.702,41
Saldo Baten en Lasten 1.647,62