Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

ANBI

Algemeen

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam: Stichting Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

RSIN: 822599855

Adres: Zwolseweg 32, 7315 GM Apeldoorn

Bankrekening: NL17 TRIO 0379 2541 15  t.n.v.  Stichting OBA

Het bestuur bestaat uit:
J. de Haan, voorzitter
A. van den Brink, secretaris/penningmeester
H.E. Boonstra, lid

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de stoffelijke belangen van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn en om in de meest ruime zin de randvoorwaarden te creëren voor het functioneren van de basisgemeente. Zij tracht dit doel te bereiken door het financieel ondersteunen, de zorg voor de huisvesting en al wat het bestuur nuttig oordeelt.

De basisgemeente is een oecumenische christelijke gemeente, geïnspireerd door het Oude en Nieuwe testament, de beweging van Jezus van Nazareth, het leven van de christengemeenten en vernieuwende theologische stromingen door de eeuwen heen.
De basisgemeente wil in oecumenische vieringen, in het delen van brood en wijn, door scholing en toerusting, in maatschappelijk politiek engagement en in onderling pastoraat het gedachtegoed van Jezus verder dragen en zo bijdragen aan een wereld van vrede, gerechtigheid en duurzaamheid.
De basisgemeente wil in een sterk geïndividualiseerde samenleving een gemeenschap vormen waarin mensen elkaar steunen, bemoedigen en uitdagen om kritisch gelovig in de wereld te staan.
Zij wil samenwerken met gelijkgerichte andere groeperingen christenen in en buiten de bestaande kerkgenootschappen. De basisgemeente organiseert maandelijkse vieringen, bijeenkomsten waarin huishoudelijke zaken worden besproken en aan scholing en bezinning wordt gedaan en bevordert onderling pastoraat en communicatie via internet om derden te wijzen op het bestaan van de basisgemeente. De basisgemeente werkt louter met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.

Beleidsplan 2022-2026

Doel en middelen

De Stichting zal ook in komende jaren onveranderd vasthouden aan haar doel: het behartigen van de stoffelijke belangen van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn en het in de meest ruime zin creëren van randvoorwaarden voor het functioneren van de basisgemeente. Jaarlijks wordt aan de leden van de basisgemeente naar draagkracht een bijdrage gevraagd om de uitgaven van de Stichting mogelijk te maken. Daarover legt de Stichting verantwoording af in een basisvergadering die in elk voorjaar wordt gehouden en waarvoor alle leden van de basisgemeente zijn uitgenodigd. De basisgemeente werkt louter met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.

Basisvieringen

Elke eerste zondag van de maand is er een basisviering in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6te Apeldoorn. Deze vieringen staan open voor allen die buiten en binnen de kerken op zoek zijn naar zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en wat hen gaande houdt. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

De werkgroep Jaarthema bereidt elk jaar de thema’s voor die in de vieringen aan de orde komen. De werkgroep stelt vervolgens een jaarschema op waarin alle vieringen staan vermeld. Leden vormen voor elke viering in wisselende samenstelling een voorbereidingsgroep.

Basiskoor

Uit de leden van de basisgemeente is een basiskoor samengesteld dat tijdens de vieringen liederen ten gehore brengt. Het koor zingt in elke viering. De zaterdag voorafgaande aan de viering is er een koorrepetitie en soms zijn er nog een paar extra repetities.

Basisvergaderingen

Elke derde vrijdag in de maand wordt een basisvergadering georganiseerd. Naast huishoudelijke zaken worden hier thema’s besproken die in de actualiteit spelen, zoals godsbeelden en thema’s die gaan over oorlog en vrede, armoede en gerechtigheid. Een werkgroep van basisleden zorgt voor de programmering van de themabesprekingen.

Samenwerking

De basisgemeente wil samenwerken met gelijkgerichte andere groeperingen, christenen in en buiten de bestaande kerkgenootschappen. Ze neemt actief deel aan De Groene Hoed, een samenwerkingsverband van de Regentessekerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn. Dit samenwerkingsverband organiseert activiteiten gericht op zingeving, contact met samenleving en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting. Jaarlijks wordt een programmaboekje uitgebracht,waarin de geplande activiteiten zijn opgenomen.

Communicatie en Publiciteit

Digitaal Epistel: Voor de basisleden verschijnt maandelijks het blad Epistel. Daarin zijn als vaste items opgenomen de agenda’s en de verslagen van de basisvergaderingen en het jaarschema van de vieringen. Voorts wordt kopij geleverd door de basisleden. Er is een redactie die de zorg heeft voor de maandelijkse opmaak en verschijning.

Digitale Nieuwsbrief: Maandelijks is er voor basisleden en belangstellenden een digitale nieuwsbrief met aankondigingen van de vieringen, basisvergaderingen en bijzondere bijeenkomsten.

Website: De basisgemeente heeft een website waarin voor belangstellenden is te vinden wie we zijn en wat we doen. Zowel nieuwsbrief als website worden door de werkgroep Zichtbaarheid verzorgd.

Basismail: Er is onderlinge communicatie en berichtgeving via een besloten mailgroep.

Coördinatiegroep

Iedereen kan evenveel inbrengen voor het levend houden van de basisgemeente. Er is voor de inhoud van alle activiteiten geen bestuur dat eindverantwoordelijkheid draagt. Wel is er een coördinatiegroep die een coördinerende rol heeft bij alle activiteiten en de agenda voor de basisvergaderingen voorbereidt.

Basisgemeente die gaande blijft en voortbeweegt

In dit beleidsplan zijn meerdere werkgroepen genoemd. Hun activiteiten zijn een illustratie voor de de brede betrokkenheid van de leden. Deze betrokkenheid is het fundament onder de basisgemeente.

Verslag activiteiten 2021

Algemeen

De Coronacrisis leidde ook in 2021 tot een verstoring van onze activiteiten. Anders dan in 2020 werden we er echter niet door overvallen. Steeds beter werden de opnamen van muziek en teksten van de vieringen die via onze website thuis konden worden gezien en beluisterd. De continuïteit van de basisvergaderingen kon gelukkig ook worden geborgd door gebruik te maken van Zoom.

Het was fijn dat er in het najaar weer een aantal vieringenen basisvergaderingen “op locatie” konden plaatsvinden, weliswaar met toepassing van de restricties van het R.I.V.M. maar dat kon de blijdschapniet wegnemen. De kerstviering in december moest helaas door een nieuwe lockdown weer “digitaal”.

Door alle zorg van de coördinatiegroep en vele anderen konden we als Oecumenische Basisgemeente in 2021 met elkaar verbonden blijven en elkaar inspireren om de goede woordente delen, woorden die opbouwend zijn, die toekomst openen, woorden die bemoedigen, vertrouwen geven en ruimte laten voor hoop op vrede.

In dit verslag is een korte opsomming opgenomen van de thema’s van de vieringen en basisvergaderingen.

Basisvieringen

Hoofdthema in het voorjaar 2021: Bronnen van Leven.

Digitaal 3 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst

Digitaal 7 februari: Water, een levensvoorwaarde maar het kan ook een bedreiging zijn.

In de Doopsgezinde kerk 7 maart: Lucht verbindt ons. Zonder lucht geen trilling, geen muziek, geen woorden, geen communicatie. We ademen dezelfde lucht, zijn verbonden door adem en kunnen verbonden of gescheiden zijn door onze woorden. Wij beginnen en eindigen met adem. Het is het scharnier tussen lichaam en geest.

Digitaal op 1,en 2 april: Meditatieve momenten op weg naar Pasen.

Digitaal op 3 april: Paasviering. Hoop hebben en Hoop geven!

Digitaal 23 mei: Het vuur bij Pinksteren. Hoe houden we dat (ons) vuur brandend?

Hoofdthema in het najaar: Aards Geluk.

In de Doopsgezinde kerk 5 september: Heb het leven lief, als de stormwind gromt, en als de lente komt En verberg je niet, als de regen valt, en als de donder knalt Zing het hoogste lied, vlieg in vogelvlucht, door de blauwe lucht Heb het leven lief, en wees niet bang.

In de Doopsgezinde kerk 3 oktober: Wonderen. De bijbel staat vol wonderen; voorbeelden te over. Wonderen kun je niet verrichten, wonderen gebeuren, verrassen ons.

In de Doopsgezinde kerk 7 november: Dankbaarheid. Je leven te kunnen vieren met alles wat het in zich had en heeft en hebben zal. Wie dat kan is dankbaar. ook al weet hij niet aan wie,

In de Doopsgezinde kerk 5 december: Traag leven. Tijd maken om de dingen oprecht en intens te beleven. Verstillen, vertragen, op adem komen.

In de Doopsgezinde kerk 24 december: Kerstviering. ‘Gezegend kerstfeest’, dat wensen wij elkaar. Zegenen is letterlijk: de goede woorden spreken, woorden die opbouwen, die toekomst openen, woorden die bevestigen, vertrouwen geven. Als mensen kunnen wij elkaar zegenen. Het is gewoon elkaar in het licht zetten.Wie iemand zegent maakt de ander groot. De eeuwige zegene en behoede u.

Basiskoor

Gelukkig kon het basiskoor in de vieringen in het najaar weer haar medewerking verlenen. In de digitale vieringen werden opnamen gebruikt van solostemmen.

Basisvergaderingen

Er konden in 2021 3 basisvergaderingen in de Doopsgezinde kerk/Goede Herderkerk worden gehouden. Voor 5 basisvergaderingen werd gebruik gemaakt van Zoom.

De volgende thema’s aan de orde:

15 januari: Meeleven binnen (en buiten) de Basis.

19 februari: Het ABC van de Basisgemeente.

19 maart: Verkiezingen 2e kamer op 17 maart.

16 april: Nabespreking Paasviering(-en) en met name het thema Hoop.

28 mei: Troost, wat is het niet? Wat is het dan wel?

17 september: Vragen over de (aanvangs-)tijd van onze basisvergaderingen, de locatie en het digitale Epistel.

15 oktober: “Na de Pauze”, voor ons, door ons, over ons (en al het andere)

17 december: Hoe ziet de basisgemeente er uit waar jij in deze leeftijdsfase lid van zou willen zijn? Hoe denk je over de balans tussen wat we willen en wat we kunnen?

 

Communicatie en publiciteit

In voor- en najaar van dit jaar verschenen 10 Epistels in een digitale versie. Daarnaast waren er bijna maandelijks de digitale nieuwsbrieven. Op de website waren naast alle in de vieringen uitgesproken teksten ook deopnames van de digitale vieringen te zien en te beluisteren.

Jaarstukken 2021

Balans per 31-12-2021
Activa Piano 1,00
Beamer 1,00
Triodos 3.308,83
ASN-rekening 4.181,18
Aandelen Oikocredit 610,87
8.102,88
Passiva Eigen vermogen 8.102,88
Vooruit ontvangen 0,00
Nog te betalen 0,00
8.102,88
Kapitaal- Eigen vermogen op 1 januari 6.456,48
vergelijking Saldo Baten en Lasten 1.647,62
Eigen vermogen op 31 december 8.104,10
Saldo Baten en Lasten 2021
Baten
Bijdragen leden en donaties 6.350,00
Creditrente 0,03
Dividend Oikocredit 0,00
6.350,03
Lasten
Huur 1.470,00
Kosten vieringen 193,13
Kosten vergaderingen 80,79
Piano 80,00
Basiskoor 31,46
Epistel + verzendkosten 0,00
Public relations en website 64,80
Lief & Leed 457,74
Bankkosten 206,61
Administratiekosten 0,00
Gezamenlijke activiteiten 95,28
Diverse algemene kosten 172,60
Steun Herberg 250,00
Solidariteitsfonds 1.600,00
4.702,41
Saldo Baten en Lasten 1.647,62