Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

ANBI

Algemeen

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Naam: Stichting Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

RSIN: 822599855

Adres: Zwolseweg 32, 7315 GM Apeldoorn

Bankrekening: NL17 TRIO 0379 2541 15  t.n.v.  Stichting OBA

Het bestuur bestaat uit:
J. de Haan, voorzitter
A. van den Brink, secretaris/penningmeester
H.E. Boonstra, lid

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de stoffelijke belangen van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn en om in de meest ruime zin de randvoorwaarden te creëren voor het functioneren van de basisgemeente. Zij tracht dit doel te bereiken door het financieel ondersteunen, de zorg voor de huisvesting en al wat het bestuur nuttig oordeelt.

De basisgemeente is een oecumenische christelijke gemeente, geïnspireerd door het Oude en Nieuwe testament, de beweging van Jezus van Nazareth, het leven van de christengemeenten en vernieuwende theologische stromingen door de eeuwen heen.
De basisgemeente wil in oecumenische vieringen, in het delen van brood en wijn, door scholing en toerusting, in maatschappelijk politiek engagement en in onderling pastoraat het gedachtegoed van Jezus verder dragen en zo bijdragen aan een wereld van vrede, gerechtigheid en duurzaamheid.
De basisgemeente wil in een sterk geïndividualiseerde samenleving een gemeenschap vormen waarin mensen elkaar steunen, bemoedigen en uitdagen om kritisch gelovig in de wereld te staan.
Zij wil samenwerken met gelijkgerichte andere groeperingen christenen in en buiten de bestaande kerkgenootschappen. De basisgemeente organiseert maandelijkse vieringen, bijeenkomsten waarin huishoudelijke zaken worden besproken en aan scholing en bezinning wordt gedaan en bevordert onderling pastoraat en communicatie via internet om derden te wijzen op het bestaan van de basisgemeente. De basisgemeente werkt louter met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.

Beleidsplan 2023-2026

Doel en middelen
De Stichting zal in komende jaren onveranderd vasthouden aan haar doel: het behartigen van de stoffelijke belangen van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn en het in de meest ruime zin creëren van randvoorwaarden voor het functioneren van de basisgemeente. Jaarlijks wordt aan de leden van de basisgemeente naar draagkracht een bijdrage gevraagd om de uitgaven van de Stichting mogelijk te maken. Daarover legt de Stichting verantwoording af in een basisvergadering die in elk voorjaar wordt gehouden en waarvoor alle leden van de basisgemeente zijn uitgenodigd. De basisgemeente werkt louter met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.

Basisvieringen
Elke eerste zondag van de maand is er een basisviering in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6 te Apeldoorn. Deze vieringen staan open voor allen die buiten en binnen de kerken op zoek zijn naar zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en wat hen gaande houdt. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

In een basisvergadering in elk voorjaar worden thema’s geïnventariseerd waarvan het wenselijk is dat deze in het jaar daarop in een viering aan de orde komen. Op basis daarvan wordt dan een jaarschema opgesteld waarin alle vieringen staan vermeld. Leden vormen voor elke viering in wisselende samenstelling een voorbereidingsgroep.

Basiskoor
Uit de leden van de basisgemeente is een basiskoor samengesteld dat tijdens de vieringen liederen ten gehore brengt. Het koor zingt in elke viering. De zaterdag voorafgaande aan de viering is er een koorrepetitie en soms zijn er nog een paar extra repetities.

Basisvergaderingen
Bijna elke derde vrijdag in de maand wordt een basisvergadering georganiseerd. Naast huishoudelijke zaken worden hier thema’s besproken die in de actualiteit spelen, zoals godsbeelden en thema’s die gaan over oorlog en vrede, armoede en gerechtigheid. Een werkgroep van basisleden zorgt voor de programmering van de themabesprekingen.

Samenwerking
De basisgemeente wil samenwerken met gelijkgerichte andere groeperingen, christenen in en buiten de bestaande kerkgenootschappen. Ze neemt actief deel aan De Groene Hoed, een samenwerkingsverband van de Regentessekerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn. Dit samenwerkingsverband organiseert activiteiten gericht op zingeving, contact met samenleving en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting. Jaarlijks wordt een programmaboekje uitgebracht, waarin de geplande activiteiten zijn opgenomen.

Communicatie en Publiciteit
Digitaal Epistel: Voor de basisleden verschijnt maandelijks het blad Epistel. Daarin zijn als vaste items opgenomen de agenda’s en de verslagen van de basisvergaderingen en het jaarschema van de vieringen. Voorts wordt kopij geleverd door de basisleden. Er is een redactie die de zorg heeft voor de maandelijkse opmaak en verschijning.

Digitale Nieuwsbrief: Maandelijks is er voor basisleden en belangstellenden een digitale nieuwsbrief met aankondigingen van de vieringen, basisvergaderingen en bijzondere bijeenkomsten.

Website: De basisgemeente heeft een website waarin voor belangstellenden is te vinden wie we zijn en wat we doen. Zowel nieuwsbrief als website worden door de werkgroep Zichtbaarheid verzorgd.

Basismail: Er is onderlinge communicatie en berichtgeving via een besloten mailgroep.

Coördinatiegroep
Iedereen kan evenveel inbrengen voor het levend houden van de basisgemeente. Er is voor de inhoud van alle activiteiten geen bestuur dat eindverantwoordelijkheid draagt. Wel is er een coördinatiegroep die een coördinerende rol heeft bij alle activiteiten en de agenda voor de basisvergaderingen voorbereidt.

Basisgemeente die gaande blijft en voortbeweegt
In dit beleidsplan zijn meerdere werkgroepen genoemd. Hun activiteiten zijn een illustratie voor de brede betrokkenheid van de leden. Deze betrokkenheid is het fundament onder de basisgemeente.

Verslag activiteiten 2022

Algemeen
In het jaar 2022 kwam er gelukkig een einde aan de Coronacrisis. De nieuwjaarsbijeenkomst en de basisvergadering van januari werden nog “digitaal” georganiseerd, maar vanaf februari waren de vieringen en basisvergaderingen weer op “locatie”.

In het jaar 2022 hebben we onze inspiratie gezocht in veel verhalen, verhalen over “het gemeenschappelijke huis te behoeden”, over wijsheid, moed en rechtvaardigheid waarbij ook klimaatrechtvaardigheid aan de orde kwam. We luisterden naar de verhalen van woestijnvaders en de grote verhalen van mensen van licht.
Zo bleven we “basisgemeente” zoekend naar goede woorden die opbouwend zijn of de toekomst kunnen openen, woorden die vertrouwen geven en ruimte laten voor hoop op vrede.

In dit verslag is een korte opsomming opgenomen van de thema’s van de vieringen en basisvergaderingen.

Basisvieringen

Hoofdthema in het voorjaar 2022: Wat beweegt ons.

Digitaal 2 januari 2022: Nieuwjaarsbijeenkomst.

Digitaal 6 februari 2022: Het gemeenschappelijke huis behoeden: wat voor wereld willen wij doorgeven aan hen die na ons komen, aan onze kinderen?

6 maart 2022: Wijsheid. Twijfel is het begin van Wijsheid, aldus Augustinus. Wie wijs is weet, dat alle luisteren begint met kijken en wachten tot de ander is uitgesproken. Het luisteren naar God en naar de mensen is altijd maar een kwestie van liefde.

3 april 2022: Rechtvaardigheid. “Voor het slagen van het kwaad is niets anders nodig dan dat goede mensen niets doen”, Martin Luther King. “Mag de engel van rechtvaardigheid steeds bij je zijn wanneer je evenwicht zoekt tussen de verschillende neigingen van je hart, tussen je verlangen naar vrijheid en je verplichtingen tegenover anderen, tussen nabijheid en afstand, tussen het vasthouden aan je mening en de openheid voor de wensen van de ander, tussen je recht op leven en het recht van de ander, tussen jouw grenzen die bij je passen en de verwachtingen die anderen van je hebben”, Anselm Grün.

15 april 2022: Goede Vrijdag. Stilte, stilstaan bij ……..

16 april 2022: Paaszaterdag. Opstaan en doorgaan. “Soms moet ik kleur bekennen, mijn mond openen, opstaan, reisvaardig zijn. Het feit van overleven verplicht”, Koos Koster, journalist vermoord in El Salvador. “Omdat ik niet alles kan doen zal ik niet weigeren het stukje te doen dat ik wel kan doen”, Hellen Keller. “Wees niet bang”, lied van Freek de Jonge.

5 juni 2022: Pinksteren. Creativiteit en bezieling. Pinksteren heeft te maken met fluiten en feest, met bezieling en vernieuwing. Het heeft iets van een regenbui op dorre grond die daardoor weer vruchtbaar wordt; een wegwijzer die de verdwaalde de juiste richting toont. Hoe ver te gaan en of er wegen zijn.

3 juli 2022: Humor. De mooiste humor is de humor die lucht geeft. Die een gespannen situatie openbreekt. Niet elkaar neerhalen, maar met een kwinkslag laten zien: we kunnen samen verder. Humor die tegenstellingen overbrugt.

7 augustus 2022: Zomerbijeenkomst.

Hoofdthema in het najaar 2022: Ontmoetingen met…

4 september 2022: De dichter Leo Vroman. In zijn bundel “Psalmen en andere gedichten” roept Vroman de schepper aan als Systeem: Ik wil geloven in een Systeem dat onmenselijk groot is en dat ons menselijk heelal, en elk ander heelal, waarin ieder en alles een onbegrijpelijk mooie plaats inneemt, bestuurt.

2 oktober 2022: Polmen, een van de woestijnvaders. Woestijnvaders en – moeders zijn onruststokers. Ze schuren, provoceren, rebelleren, choqueren. Maar dat doen ze om te inspireren. Als we tijdens een eredienst een broeder zien wegdommelen, moeten we hem dan een por geven? Polmen: “Nee, dan leg ik zijn hoofd op mijn knie en laat hem tot rust komen”.

6 november 2022: De grote verhalen van de mensen. In deze viering hebben we ook de overledenen van de basisgemeente herdacht. Marinus van den Berg: Jou missend gedenk ik jou, vier ik je naam op deze gedenkdag. Jou missend noem ik je naam, jou noemen geeft mij lucht. Jou gedenkend dank ik je, om wie je was, om wie je nog bent. Jou dankend, jou gedenkend, jou vierend, jou missend, zoek ik mijn weg verder.

4 december 2022: Er zijn mensen van licht; die sterren voor je aansteken, die je met warmte omgeven, die jou herkennen als zichzelf, die je openen voor goedheid.

24 december 2022: Kerst. Het kerstoratorium “Als appelbloesem in de winter”. De bloesem in de “dode” tijd van het jaar, symbool van geboorte, vernieuwing, hoop en belofte.  

Basiskoor
Het basiskoor heeft in alle vieringen weer haar medewerking verleend.

Basisvergaderingen
Er werden in 2022 8 basisvergaderingen gehouden. De volgende thema’s kwamen aan de orde:

21 januari 2022: Wat houdt ons bezig in deze roerige tijd?

18 maart 2022: “Leve het rumoer! Leve ons verschil van mening!” Discussie over de Abel Herzberglezing van Femke Halsema, gehouden op 26 september 2021.

22 april 2022: Mlango Farm, een verslag van Geertje Breet over dit project van haar dochter Els en partner Kamande in Kenya.

20 mei 2022: Film “Kiss the ground” waarin het gaat over regeneratieve agricultuur, een manier om de natuur weer in balans te brengen.

19 augustus 2022: Oorlog in Oekraïne. Wat betekent deze oorlog voor ons, wat doet het met ons?

16 september2022: Interview met historica Annelien van Dijn over het thema Vrijheid.

21 oktober 2022: EO-uitzending uit de reeks Lazarus. Marleen Stelling gaat in gesprek met Nicolaas Veul waarbij ze voor dit gesprek aanknopingspunten zoeken in het schilderij van Rembrandt van “De verloren zoon”.

16 december 2022: Verlangen naar Licht. Op basis van dit thema wordt ieder uitgenodigd om in de vergadering een gedicht, verhaal, lied of beeld in te brengen.

Communicatie en publiciteit
In voor- en najaar van dit jaar verschenen 10 rijk gevulde Epistels in een digitale versie. Daarnaast waren er bijna maandelijks de digitale nieuwsbrieven. Op de website zijn alle in de vieringen uitgesproken teksten terug te lezen.

Jaarstukken 2022

Balans 31-12-2022  31-12-2021
Activa Piano 1,00 1,00
Beamer 1,00 1,00
Triodos 2.009,84 3.308,83
ASN-rekening 4.170,29 4.181,18
Aandelen Oikocredit 609,65 610,87
6.791,78 8.102,88
Passiva Eigen vermogen 6.791,78 8.102,88
Vooruit ontvangen 0,00 0,00
Nog te betalen 0,00 0,00
6.791,78 8.102,88
Kapitaal- Eigen vermogen op 1 januari 8.102,88
vergelijking Saldo -1.311,10
Eigen vermogen op 31 december 6.791,78

 

 

2022 Begroot

2022

2021

Baten
Bijdragen leden en donaties 5.382,00 4.800,00 6.350,00
Creditrente 0,00 0,00 0,03
Dividend Oikocredit 3,06 0,00 0,00
5.385,06 4.800,00 6.350,03
Lasten
Huur 2.948,20 2.760,00 1.470,00
Kosten vieringen 679,04 350,00 193,13
Kosten vergaderingen 124,67 150,00 80,79
Piano 80,00 80,00 80,00
Basiskoor 136,00 150,00 31,46
Epistel + verzendkosten 0,00 0,00 0,00
Public relations en website 94,80 300,00 64,80
Lief & Leed 356,21 500,00 457,74
Bankkosten 212,42 225,00 206,61
Administratiekosten 25,00 25,00 0,00
Gezamenlijke activiteiten 116,00 125,00 95,28
Diverse algemene kosten 72,60 150,00 172,60
Steun Herberg 250,00 250,00 250,00
Solidariteitsfonds 1.600,00 1.600,00 1.600,00
6.694,94 6.665,00 4.702,41
Saldo Baten en Lasten -1.309,88 -1.865,00 1.647,62