Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

ANBI

Algemeen

De Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn staat bij de belastingdienst geregistreerd als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Naam: Stichting Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn
RSIN: 822599855
Adres: Zwolseweg 32, 7315 GM Apeldoorn
Bankrekening: NL17 TRIO 0379 2541 15  t.n.v.  Stichting OBA

Het bestuur bestaat uit:
J. de Haan, voorzitter
A. van den Brink, secretaris/penningmeester
H.E. Boonstra, lid

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de stoffelijke belangen van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn en om in de meest ruime zin de randvoorwaarden te creëren voor het functioneren van de basisgemeente. Zij tracht dit doel te bereiken door het financieel ondersteunen, de zorg voor de huisvesting en al wat het bestuur nuttig oordeelt.

De basisgemeente is een oecumenische christelijke gemeente, geïnspireerd door het Oude en Nieuwe testament, de beweging van Jezus van Nazareth, het leven van de christengemeenten en vernieuwende theologische stromingen door de eeuwen heen.
De basisgemeente wil in oecumenische vieringen, in het delen van brood en wijn, door scholing en toerusting, in maatschappelijk politiek engagement en in onderling pastoraat het gedachtegoed van Jezus verder dragen en zo bijdragen aan een wereld van vrede, gerechtigheid en duurzaamheid.
De basisgemeente wil in een sterk geïndividualiseerde samenleving een gemeenschap vormen waarin mensen elkaar steunen, bemoedigen en uitdagen om kritisch gelovig in de wereld te staan.
Zij wil samenwerken met gelijkgerichte andere groeperingen christenen in en buiten de bestaande kerkgenootschappen. De basisgemeente organiseert maandelijkse vieringen, bijeenkomsten waarin huishoudelijke zaken worden besproken en aan scholing en bezinning wordt gedaan en bevordert onderling pastoraat en communicatie via internet om derden te wijzen op het bestaan van de basisgemeente. De basisgemeente werkt louter met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.

Beleidsplan 2024-2028

Doel en middelen
De Stichting zal in komende jaren onveranderd vasthouden aan haar doel: het behartigen van de stoffelijke belangen van de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn en het in de meest ruime zin creëren van randvoorwaarden voor het functioneren van de basisgemeente. Jaarlijks wordt aan de leden van de basisgemeente naar draagkracht een bijdrage gevraagd om de uitgaven van de Stichting mogelijk te maken. Daarover legt zij verantwoording af in een basisvergadering die in elk voorjaar wordt gehouden en waarvoor alle leden van de basisgemeente zijn uitgenodigd. De basisgemeente werkt louter met vrijwilligers en heeft geen betaalde krachten.

Basisvieringen
Elke eerste zondag van de maand is er een basisviering in de Doopsgezinde Kerk, Paslaan 6 te Apeldoorn. Deze vieringen staan open voor allen die buiten en binnen de kerken op zoek zijn naar zingeving, religie en de betekenis daarvan in de maatschappij. Tijdens de vieringen proberen we er achter te komen wat bepaalde mensen of groepen mensen bezielt en wat hen gaande houdt. Er is gelegenheid tot ontmoeting, tot bezinning en het vinden van woorden van wijsheid. We zingen daarover en soms luisteren we daarbij ook naar muziek. We vinden hier inspiratie om onze weg te gaan, alleen en samen, persoonlijk en maatschappelijk.

In een basisvergadering in elk voorjaar worden thema’s geïnventariseerd waarvan het wenselijk is dat deze in het jaar daarop in een viering aan de orde komen. Op basis daarvan wordt dan een jaarschema opgesteld waarin alle vieringen staan vermeld. Leden vormen voor elke viering in wisselende samenstelling een voorbereidingsgroep.

Basiskoor
Uit de leden van de basisgemeente is een basiskoor samengesteld dat tijdens de vieringen liederen ten gehore brengt. Het koor zingt in elke viering. De zaterdag voorafgaande aan de viering is er een koorrepetitie en soms zijn er nog een paar extra repetities.

Basisvergaderingen
Bijna elke derde vrijdag in de maand wordt een basisvergadering georganiseerd. Naast huishoudelijke zaken worden hier thema’s besproken die in de actualiteit spelen, zoals godsbeelden en thema’s die gaan over oorlog en vrede, armoede en gerechtigheid. Een werkgroep van basisleden zorgt voor de programmering van de themabesprekingen daarbij ondersteund door de in de basisvergadering  genoemde suggesties.

Samenwerking
De basisgemeente wil samenwerken met gelijkgerichte andere groeperingen, christenen in en buiten de bestaande kerkgenootschappen. Ze neemt actief deel aan De Groene Hoed, een samenwerkingsverband van de Regentessekerk, de Doopsgezinde Gemeente, de Evangelisch Lutherse Kerk en de Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn. Dit samenwerkingsverband organiseert activiteiten gericht op zingeving, contact met samenleving en cultuur, ontmoeting en geloofstoerusting. Jaarlijks wordt een programmaboekje uitgebracht, waarin de geplande activiteiten zijn opgenomen.

Communicatie en Publiciteit
Digitaal Epistel: Voor de basisleden verschijnt maandelijks het blad Epistel. Daarin zijn als vaste items opgenomen de agenda’s en de verslagen van de basisvergaderingen en het jaarschema van de vieringen. Voorts wordt kopij geleverd door de basisleden. Er is een redactie die de zorg heeft voor de maandelijkse opmaak en verschijning.
Digitale Nieuwsbrief: Maandelijks is er voor basisleden en belangstellenden een digitale nieuwsbrief met aankondigingen van de vieringen, basisvergaderingen en bijzondere bijeenkomsten.
Website: De basisgemeente heeft een website waarin voor belangstellenden is te vinden wie we zijn en wat we doen. Zowel nieuwsbrief als website worden door de werkgroep Zichtbaarheid verzorgd.
Basismail: Er is onderlinge communicatie en berichtgeving via een besloten mailgroep.

Coördinatiegroep
Iedereen kan evenveel inbrengen voor het levend houden van de basisgemeente. Er is voor de inhoud van alle activiteiten geen bestuur dat eindverantwoordelijkheid draagt. Wel is er een coördinatiegroep die een coördinerende rol heeft bij alle activiteiten en de agenda voor de basisvergaderingen voorbereidt.

Basisgemeente die gaande blijft en voortbeweegt
In dit beleidsplan zijn meerdere werkgroepen genoemd. Hun activiteiten zijn een illustratie voor de brede betrokkenheid van de leden. Deze betrokkenheid is het fundament onder de basisgemeente.

Verslag activiteiten 2023

Algemeen
Het jaar 2023 is voor de Oecumenische Basisgemeente  een voorspoedig jaar geweest. Al of niet in werkgroep verband zorgden de leden voor een levende gemeente.
De thema’s van de vieringen waren divers maar wel steeds gericht op bemoediging  en inspiratie.  Nog steeds staan er voldoende leden klaar om die vieringen voor te bereiden door zich in thema’s  te verdiepen, daarbij passende teksten te zoeken of zelf teksten te maken.  Ook het basiskoor  blijft actief om de vieringen te ondersteunen met liederen die aansluiten op de teksten. Het basiskoor heeft in alle vieringen in 2023 weer haar medewerking verleend.
Zo bleven we ook in 2023 “basisgemeente” zoekend naar goede woorden die opbouwend zijn of de toekomst kunnen openen, woorden die vertrouwen geven en ruimte laten voor hoop op vrede.
In dit verslag is een korte opsomming opgenomen van de thema’s van de vieringen en basisvergaderingen.

Basisvieringen

 • 7  januari 2023: Nieuwjaarsbijeenkomst.
 • 5 februari 2023: Alledaagse spiritualiteit.  Ervaringen van alledaagse spiritualiteit kunnen ons zomaar overvallen, bijv. in de natuur, bij een ingrijpende gebeurtenis, in het museum, op straat.
 • 5 maart 2023: Aandacht. Aandacht is een prachtige combinatie van activiteit en passiviteit. Je aandacht moet worden getrokken. Door iemand of iets geraakt worden vraagt juist passiviteit. De combinatie van actieve gerichtheid en je laten raken maakt aandacht een spannend thema.
 • 7 april 2023: Goede Vrijdag. Bewogen liefde. Het geheim, dat alles te maken heeft met de liefde die tot het uiterste gaat.
 • 8 april 2023: Stille zaterdag en  Paaszaterdag. ‘Sta op en schitter. Vat moed en schitter en richt je op wat komen gaat want je hart wordt witter en de dag verwacht je eigen, herboren gelaat.’  (gedicht Catharina Visser)
 • 7 mei 2023: De kracht van (samen) zingen. Je kunt meer zingen dan je kunt zeggen. Samen zingen tilt je op, dan gebeurt er iets. Je zingt iets uit en wordt deelgenoot met elkaar.’ Citaat van Frank Ploum, Ekklesia Breda.
 • 27 mei 2023: Pinksteren. Geestkracht ontvang je door je van binnenuit te verbinden met een ideaal, een levensweg.
 • 2 juli 2023: Kortstondige ervaringen ‘Plezier moet je inpakken!’
 • 6 augustus 2023: Zomerbijeenkomst.
 • 3 september 2023: Ja zeggen tegen het leven. Niet de dood maar het leven op de eerste plaats / Kies dan het leven! (Deuteronomium 30, 11-20) / Carpe Diem
 • 1 oktober 2023: Troost / vertroosting. Wat biedt jou troost als het er om spant? Het leven is nu eenmaal niet planbaar; streven naar geluk is gedoemd te mislukken omdat ongeluk en tegenslag bij het leven horen.
 • 5 november 2023: Requiem van Puccini. Rust vinden en voortgaan in het licht.
 • 3 december 2023: Profetenstemmen / Hoe klinken de profeten van de huidige tijd? De advent begint, een nieuwe tijd wordt aangekondigd. Dat is bij uitstek wat profeten doen, ook in onze tijd. Profeten zijn geen toekomstvoorspellers. Zij vertellen alleen maar, en soms op confronterende wijze, wat er gebeurt als er niets verandert, als jij niet verandert.
 • 24 december 2023: Kerstavond. Een goed verhaal: kind geboren! Kees Posthumus vertelt zijn kerstverhalen, van de aankondiging van de engel Gabriel aan Maria tot en met de komst van de herders.


Basisvergaderingen
Er werden in 2023 8 basisvergaderingen gehouden. De volgende thema’s kwamen aan de orde:

 • 20 januari: Bedreigde democratie.
 • 17 februari: Gesprek over vieringen. Inventarisatie thema’s.
 • 17 maart: Niet gelovig, wel religieus; een reis door leven en geloven.
 • 21 april: Bespreking uitslag Provinciale Staten.
 • 12 mei: Bijeenkomst in De Herberg.
 • 15 september: Buddy to buddy. Toelichting over dit Apeldoorns  project door Dieuwke de Boer.
 • 20 oktober: Migratie en vreemdelingenbeleid in de verkiezingsprogramma’s.
 • 15 december: Wat is jouw persoonlijk kerstverhaal? Is er een tastbaar iets wat je altijd met kerst doet of in huis hebt? Neem het mee en deel het verhaal met ons.


Leerhuis “Leven, afscheid, dood en daarna”
Op 1 september, 6 oktober en 3 november waren er 3 bijeenkomsten waarbij naast inleidingen onderlinge uitwisseling plaatsvond over de thema’s ‘leven’, ‘afscheid’, ‘dood en daarna’.

Communicatie en publiciteit
In voor- en najaar van dit jaar verschenen 10 Epistels in een digitale versie. Daarnaast waren er bijna maandelijks de digitale nieuwsbrieven. Op de website zijn alle in de vieringen uitgesproken teksten terug te lezen.

Jaarstukken 2023

Balans 31-12-2023  31-12-2022
Activa Piano 1,00 1,00
Beamer 1,00 1,00
Triodos 2.231,09 2.009,84
ASN-rekening 4.152,80 4.170,29
Aandelen Oikocredit 606,99 609,65
6.992,88 6.791,78
Passiva Eigen vermogen 6.992,88 6.791,78
Vooruit ontvangen 0,00 0,00
Nog te betalen 0,00 0,00
6.992,88 6.791,78
Kapitaal- Eigen vermogen op 1 januari 6.791,78
vergelijking Saldo Baten en Lasten 203,76
Verschil waarde Oikocredit -2,66
Eigen vermogen op 31 december 6.992,88

 

 

2023 Begroot

2023

2022

Baten
Bijdragen leden en donaties 6.876,50 7.000,00 5.382,00
Creditrente 26,07 0,00 0,00
Dividend Oikocredit 3,05 0,00 3,06
6.905,62 7.000,00 5.385,06
Lasten
Huur 2.936,00 3.500,00 2.948,20
Kosten vieringen 743,69 550,00 679,04
Kosten vergaderingen 114,75 150,00 124,67
Piano 80,00 90,00 80,00
Basiskoor 109,60 150,00 136,00
Leerhuis 341,48 450,00
Public relations en website 117,30 300,00 94,80
Lief & Leed 319,93 500,00 356,21
Bankkosten 244,09 225,00 212,42
Administratiekosten 25,00 25,00 25,00
Gezamenlijke activiteiten 147,42 125,00 116,00
Diverse algemene kosten 72,60 150,00 72,60
Steun Herberg 250,00 250,00 250,00
Solidariteitsfonds 1.200,00 1.600,00 1.600,00
6.701,86 8.065,00 6.694,94
Saldo Baten en Lasten 203,76 -1.065,00 -1.309,88