Oecumenische Basisgemeente Apeldoorn

Viering 15 april 2022, Goede Vrijdag

 

Mensen komen in stilte binnen.

In het midden staat de tafel, met een paars kleed er over. Op de tafel ligt het krantenkruis. Op de grond een vaas met zeven bloemen. Aan de kop van de tafel staat de kandelaar met zeven brandende kaarsen.

Verhaal: Sssst

Welkom

Welkom in deze viering. Dit jaar vieren wij Pasen met twee vieringen. Dit is de eerste, waarin wij stilstaan bij de gebeurtenissen die in het lijdensverhaal worden beschreven. Wij proberen dat lijden te verbinden met het lijden in deze wereld, in deze tijd. Helaas zijn er aanknopingspunten genoeg.
Vandaag is Henk van Glabbeek te gast, die met zijn Oosterse instrumenten meditatieve muziek zal verzorgen.
De tweede viering is morgen om 20.00 uur. Dan vieren wij Pasen.

 

Een

Hij vertrekt en gaat, zoals hij dat gewend is, naar de Olijfberg. De leerlingen volgen hem. Hij zegt tegen hen: ‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ Hij loopt bij hen weg, tot ongeveer zo ver als je een steen kunt gooien, en knielt neer om te bidden. Hij bidt: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wilt gebeuren.’ Uit de hemel verschijnt hem een engel om hem kracht te geven. Hij huilt bittere tranen.

De eerste kaars wordt gedoofd.

Stilte

Met dit kruis verbonden zijn mensen in nood, mensen die ziek zijn, eenzaam, depressief. Mensen die door een diep dal heen gaan. Die in te lange, te donkere eenzame nachten en te grijze dagen niet weten waar ze het zoeken moeten, nergens meer licht zien. Die bang zijn voor de realiteit van elke dag, die bang zijn voor wat komen gaat.

Er wordt een bloem bij het kruis gelegd.

Muziek door Henk

Twee

Degenen die bij hem staan, zien wat er gaat gebeuren en vragen: ‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ Een van hen slaat met zijn zwaard in op de dienaar van de hogepriester en slaat hem zijn rechteroor af. Jezus zegt: ‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakt het oor aan en geneest de man.

De tweede kaars wordt gedoofd.

Stilte

Met dit kruis verbonden zijn mensen die zich tegen de verdrukking in en onverminderd inzetten voor vrede en geweldloosheid. Die zelfs op de puinhopen van stukgeschoten steden naar vrede blijven zoeken, scholen bouwen, kerken en moskeeën openen. Die ondanks geweld en intimidatie weigeren de weg van geweld te gaan, die blijven werken aan mensenrechten en ontwapening.

Er wordt een bloem bij het kruis gelegd.

Muziek door Henk

Drie

Een dienstmeisje ziet hem bij het vuur zitten, kijkt hem strak aan en zegt: ‘Die man hoort er ook bij!’ Maar hij ontkent het: ‘Ik ken hem niet eens!’ Even later merkt een ander hem op en zegt: ‘Jij bent ook een van hen!’ Maar Petrus zegt: ‘Welnee man, helemaal niet.’ En ongeveer een uur later zegt nog iemand met grote stelligheid: ‘Ja zeker, die man was ook in zijn gezelschap, hij komt immers ook uit Galilea.’ Maar Petrus zei: ‘Ik weet niet waar je het over hebt.’ Op datzelfde moment, terwijl hij nog spreekt, kraait er een haan.

De derde kaars wordt gedoofd.

Stilte

Met dit kruis verbonden zijn mensen die moeten leven met zwarte bladzijden in hun leven. Mensen die moet leven met fouten die in het verleden zijn begaan, met schuld en schaamte over wat er ooit is gebeurd. Die spijt hebben, en nog niet de moed vonden om recht te zetten wat krom geworden was.

Er wordt een bloem bij het kruis gelegd.

Muziek door Henk

Vier

De mannen die Jezus gevangen houden, drijven de spot met hem en slaan hem. Ze blinddoeken hem en zeggen: ‘Profeteer nu maar, wie is het die je geslagen heeft?’ En ze zeggen nog tal van andere lasterlijke dingen tegen hem.
Als het dag wordt, komt de raad van oudsten van het volk bijeen, hogepriesters zowel als schriftgeleerden, en ze leiden hem voor in hun raadszitting. Ze zeggen: ‘Als u de messias bent, zeg het ons dan.’ Maar Jezus antwoordt: ‘Als ik het u zeg, gelooft u mij toch niet. En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet.’

De vierde kaars wordt gedoofd.

Stilte

Met dit kruis verbonden zijn mensen die terechtstaan in schijnprocessen of die zonder beschuldiging gevangen worden gehouden. Die in eenzame cellen zijn opgesloten zonder recht en zonder uitzicht, ver weg van familie en vrienden, overgeleverd aan de grillen van wereldse machthebbers.

Er wordt een bloem bij het kruis gelegd.

Muziek door Henk

Vijf

De hogepriesters en de schriftgeleerden die erbij staan, brengen zware beschuldigingen tegen hem in. Hierop beginnen Herodes en zijn soldaten Jezus te honen, en ze drijven de spot met hem door hem een pronkgewaad om te hangen. Zo stuurt hij hem terug naar Pilatus. Op die dag werden Herodes en Pilatus vrienden, terwijl ze altijd elkaars vijanden waren geweest.

De vijfde kaars wordt gedoofd.

Stilte

Met dit kruis verbonden zijn mensen die lijden onder pesterij en veroordelingen. Voor kinderen die op school geen leven hebben, altijd in de hoek zitten waar de klappen vallen. Mensen die uitgescholden en vernederd worden omdat ze anders zijn dan anderen en die soms geen andere uitweg zien dan de dood.

Er wordt een bloem bij het kruis gelegd.

Muziek door Henk

Zes

Rond het middaguur wordt het donker in het hele land. De zon verduistert.
De duisternis hield drie uur aan. Het voorhangsel van de tempel scheurt doormidden. Jezus roept met luide stem: ‘Vader, in uw handen leg ik mijn geest.’ Als hij dat gezegd heeft, blaast hij de laatste adem uit.

De zesde kaars wordt gedoofd.

Stilte

Met dit kruis verbonden zijn mensen die sterven in oorlogen en conflicten wereldwijd. Door honger, door geweld, door aanslagen. Gewone mensen zoals jij en ik die het slachtoffer worden van ideologieën en machtsmisbruik. Mensen die vallen in de zinloze oorlog van Poetin in Oekraine.

Er wordt een bloem bij het kruis gelegd.

Muziek door Henk

Zeven

Josef uit de Joodse stad Arimatea gaat naar Pilatus en vraagt hem om het lichaam van Jezus. Nadat hij het lichaam van het kruis heeft gehaald, wikkelt hij het in linnen doeken en legt het in een rotsgraf dat nog nooit was gebruikt.
De vrouwen die met Jezus zijn meegereisd uit Galilea, volgen Josef naar het graf om het te bekijken en om te zien hoe Jezus’ lichaam er wordt neergelegd.
Daarna gaan ze naar huis en bereiden geurige olie en balsem.

De zevende kaars wordt gedoofd.

Stilte

Met dit kruis verbonden zijn mensen die te maken hebben met afscheid nemen, sterven en dood. Familie en vrienden aan het sterfbed van een geliefde. Vrijwilligers in een hospice. Verplegend personeel, hulpverlener en pastores.

Er wordt een bloem bij het kruis gelegd.

Muziek door Henk

Zingen: Nu het avond wordt …

t. en m. Malawi   Ned. bew. Kees Posthumus
Wim zingt voor, wij herhalen.

Daarna gaan we in stilte weg.